Kurs 1.

Sistemi shkollor Gjerman

Struktura dhe baza e sistemit shkollor Gjerman duke filluar nga kopështi dhe deri tek kalimi në profesion ( Punë ) do të jet një nga temat që do të prezantohet. Disa nga gjërat e tjera qe do të shqyrtohen janë notat shkollore dhe graduimet përkatëse mbas përfundimet të shkolles gjithashtu dhe dryshimet ndërmjet sistemit shkollor shqiptar dhe sistemit shkollor gjerman.

Prezantimet në gjuhën shqipe:
Data: 19.09 – 02.10.2016

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese për informacion:
Tel: 04141776149
E-Mail: zinkko@gmx.de

Kurs 2.

Kalimi nga shkolla fillestare në shkollen e mesme

Në përgatitje për seancat qendrore informative për prindërit e të gjithë nxënësve të Stades të klasës së katërt me daten 07.11.2016 tek IGS do të jepen informacione bazë në gjuhen shqipe: Çfarë do bëhet mbas mbarimit të shkollës ? Çfarë shkollash të mesme ka në Stade dhe cila nga ato është e duhura për fëmijën tim ? Çfarë graduimesh mund të pëerfitojë fëmija im nga shkollat e ndryshme të mesme ?

Prezantimet në gjuhën shqipe:
Data: 24.10 – 30.10.2016

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese për informacion:
Tel: 04141776149
E-Mail: zinkko@gmx.de

Kurs 3.

Puna e prindërve

Prindërit që munden të flasin shumë mirë gjermanisht mund të punojnë si përfaqësues për nxënësit në shkollë. Mos u ndaloni vetem ngaqë nuk kuptoni mirë gjermanisht. Gjuha nuk duhet të ju bëhet pengesë! Edhe me pak dijeni në gjermanisht ju mundeni të merrni pjesë në aktivitete të ndryshme shkollore. Se cilat janë detyrat tuaja si prindër në kopësht, në shkollen fillestare dhe atë të mesme do e merrni vesh nëpërmjet këtij prezantimi. Gjithashtu një nga temat do të jetë dhe si mundeni ju të viheni në kontakt me mësuesen/mësuesin për tu angazhuar më shumë në punët me lidhje me shkollen.

Prezantimet në gjuhën shqipe:
Data: 05.12 – 11.12.2016

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese për informacion:
Tel: 04141776149
E-Mail: zinkko@gmx.de

Kurs 4.

Shkollimi profesional, kalimi në punë

Në përgatitje për ditën e dyreve të hapura me 4 shkurt në shkollat profesionale në Stade do të jepen informacione në gjuhen shqipe në lidhje me profesionet, punën dhe shkollen ( Ausbildung ) si dhe studimet.

Prezantimet në gjuhën shqipe:
Data: 24.10 – 30.10.2016

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese për informacion:
Tel: 04141776149
E-Mail: zinkko@gmx.de

Kurs 5.

Shkollimi i hershëm, kopështi dhe kalimet nga njëra tek tjetra

Oferta shkollimi dhe kujdesi për fëmijët nga mosh 0 deri në 3 vjeç. Kalimet nga familja në kopësht dhe nga kopështi ne shkollen fillestare. Koncepte të ndryshme për zhvillimin e kopështit të gjatë ditor në Stade gjithashtu dhe mundësitë e prindërve në pjesmarrje. Të gjitha këto dhe më shumë do të diskutohen në këtë prezantim. Vitet e para janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijës tuaj. Informonu!

Prezantimet në gjuhën shqipe:
Data: 06.03 – 13.03.2017

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese për informacion:
Tel: 04141776149
E-Mail: zinkko@gmx.de

Kurs 6.

Shkolla dhe feja

Si në lëndën e fesë katolike, evangjeliste dhe islame do të jepet një mësim për të gjitha fetë. Po nëse  fëmija juaj është rritur në mënyrë jo-fetare ? Ka ai fëmijë të drejtën e pjesmarrjes në lëndë fetare ?

Edhe në ditët e përgjithshme është feja një temë e përhapur shumë. Në disa raste ndodhin konflikte ngaqë shumë njerëz kanë vlera të ndryshme. Si mundeni në mënyrën më të mirë të mundshme të komunikoni me shkollën për nevojat e fëmijës tuaj ? Këtu ju keni mundësinë të flisni për këto tema me ekspertët e arsimit.

Prezantimet në gjuhën shqipe:
Data: 03.04 – 09.04.2017 si dhe 24.04 – 30.04.2017

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese për informacion:
Tel: 04141776149
E-Mail: zinkko@gmx.de

Kurs 7.

Shkollat fillestare and shkollat promovuese

Si mundeni ju të shoqëroni fëmijën tuaj gjatë vitit shkollor ? Çfarë presin mësuesit nga prindërit ? Prezantimet në gjuhën shqipe e japin këtë shpjegim të detajaur jo vetëm prindërve që kanë fëmijë që sapo do fillojnë shkollën po gjithashtu dhe për prindër që kanë fëmijë në shkollen fillestare që kohë më parë. Disa herë kanë prindër me përvojë në këtë drejtim gjithashtu pyetje.
Shkollat gjithë-ditore ( Ganztagsschule ), shkollat gjithë-ditore të hapura ( offene Ganztagsschule ), pëfshirja ( Inklusion ), mbledhjet me prindër ( Elternabende ), prezantim ( Referat ), fest sporti ( Sportfest ): këto janë vetëm disa nga gjithë fjalët e tjara që ju duhet të dini ti kuptoni. Disa  këshilla në bashkpunimin shkollë-shtëpi janë gjithashtu shumë me vlera.

Prezantimet në gjuhën shqipe:
Data: 20.5 – 26.5.2017

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese për informacion:
Tel: 04141776149
E-Mail: zinkko@gmx.de

Kurs 8.

Ofertat për kohen e lirë ( sport, muzik, kultur ); ndihma finanzuese

Ka shumë oferta që mund të merren në bazë nga fëmijët në kohen e lirë. Këto mund të zhvillohen në klube sportive, shkolla muzike, bibloteka, muze ose dhe teatër. Cilat janë disa nga ofertat më pak të kushtueshme ose dhe cilat janë disa nga ofertat që nuk kushtojë aspak ? Ku mund të marr mbështetje finanzuese nëse fëmija im dëshiron të marrë pjesë në një nga ofertet e ofruara ? Këto dhe më shumë do të sqarohen në ditën e mbajtjes së prezantimit.

Prezantimet në gjuhën shqipe:
Data: 29.05 – 09.06.2017

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese për informacion:
Tel: 04141776149
E-Mail: zinkko@gmx.de

Promovuesit e projektit:            Zentrum für Interkulturelle Kommunikation und                             Kompetenz e. V.

Personi kontaktues:                Iyamide Mahdi

Teknikët profesionistë të projektit:        Gertrud Christophersen – drejtoreshë shkolle

Investitorët:                    – Stiftung Sparkasse Stade-Altes Land
– Dr. Buhmann Stiftung für interreligiöse Verständigung
– Stiftung Bildungsregion Stade
– Soroptimist International Club Stade
– Lions Club Stade und Lions Club Aurora von                               Königsmarck
– Hansestadt Stade

Partnerët:                     – VielfaltPlus, Iyamide Mahdi Beratung zu                                    interkullturellen Themen ( këshillime në temat e                                ndryshme kulturore )
– Das Gründungs- und Innovationszentrum Stade

Rregjistrimi dhe qëndra kontaktuese
për informacion:                Zentrum für Interkulturelle Kommunikation und                             Kompetenz e. V.
Telefon: 04141 776-149 ( të mërkurën dhe të ejnten nga                         ora 09:00 deri në orën 12:00 )
E-Mail: zinkko@gmx.de

Advertisements